Nieuws op Aruba

Persoonsgegevens burgers Aruba niet veilig

ORANJESTAD – Uit een bizarre passage uit de Arubaanse Kiesverordening blijkt dat de persoonsgegevens van alle kiesgerechtigden in handen kunnen komen van politieke partijen. Onder de huidige wetgeving kunnen die deze informatie opvragen en is de verantwoordelijke minister verplicht een dergelijk verzoek in te willigen.

Een bezorgde burger, de op het eiland als zeer integer bekend staande Greg Peterson, heeft de documenten doorgenomen die betrekking hebben op het verkiezingsproces. ,,Ik kwam tot de ontdekking dat partijen op die manier kunnen beschikken over de naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en adres van de kiesgerechtigden. Daarnaast is in het kiesregister opgenomen onder welk kiesdistrict ik val en of ik ontzet ben uit het kiesrecht.”

De briefschrijver is van mening dat deze passage uit de Kiesverordening in strijd is met internationale grondrechten. ,,Als inwoner van Aruba heb ik op basis van de Staatsregeling, het verdrag van Rome inzake de rechten van de mens en andere verdragen over grondrechten, recht op privacy en op bescherming van mijn persoonsgegevens. Volgens mij schendt het Land Aruba met deze regelgeving de beginselen van deugdelijk beheer van persoonsgegevens.”

Peterson beschouwt het bewuste artikel als een wettelijk voorgeschreven datalek. Hij vraagt de verantwoordelijke bestuurders om op korte termijn te zorgen voor deugdelijke bescherming van de persoonsgegevens van de kiesgerechtigden.

Deel dit artikel