Aruba

Bewoners zijn overlast landfill en verbrandingsoven Parkietenbos Aruba zat

Bewoners zijn overlast landfill en verbrandingsoven Parkietenbos Aruba zat

Buurtbewoners van het parkietenbos op Aruba hebben aangifte gedaan van strafbare feiten in relatie tot de nieuwe verbrandingsoven en de landfill van Parkietenbos. Een van de aangiftes betreft het installeren, testen en in gebruikstellen van een verbrandingsoven nog voordat de hindervergunning is verleend. Daarnaast is er aangifte gedaan omdat de landfill bij Parkietenbos al jaren zonder hindervergunning opereert. Er is ook geen geen ontheffing bij landsbesluit.

Al tijden wordt geprotesteerd tegen de onrechtmatige en onbehoorlijke wijze waarop de overheid van Aruba omgaat met afval. In het bijzonder voor wat betreft de overvolle Parkietenbos landfill die volgens de buurtbewomers al jaren geleden gesloten had moeten worden op grond van internationale en lokale adviezen, maar nog steeds wordt gebruikt als de algemene dump voor het hele eiland.

Zij stellen dat de dump regelmatig in lichterlaaie staat en bij draaiende wind de buurt verstikt door de giftige gassen. De overheid wast volgens hen zijn handen in onschuld omdat er geen keiharde data bestaat dat mensen onder de giftige gassen ziek worden.

Bovendien zeggen de buurtbewoners dat daar recentelijk een vuilverbrandingsoven of incinerator bijgekomen is om rioolafval of sludge van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te verbranden. Sludge klinkt volgens hen onschuldig maar bestaat voornamelijk uit menselijk afval of in gewoon Nederlands: poep.

Het is volgens de buurtbewoners nu al duidelijk geworden dat de overheid zich cosmetisch tracht te verschuilen achter een volgens hen ‘geniepig afgegeven hindervergunning waarin absoluut niet voldoende voorwaarden staan om de omwonende tegen grensoverschrijdende hinder te beschermen’.

Meer aangiftes

Een nieuwe aangifte is gedaan om een halt te brengen aan de ongebreidelde uitbreiding van de Parkietenbos dump. In plaats van de dump te sluiten en elders een nieuwe dump aan te leggen en te gebruiken, is de groeiende vuilnishoop steeds meer richting de zee geschoven. Met als gevolg dat vandaag de dag de mangroves die groeien langs de kust maar ook de organismen die in de daaraan grenzende zee leven in hun voortbestaan zijn aangetast, aldus de bewoners.

Het doden of verwonden, beschadigen of verwijderen van mangroves en koralen is volgens de Natuurbeschermingsverordening van Aruba óf een overtreding (mangroves) óf een misdrijf (koralen) waarvoor straffen staan van maximaal twee jaren, hetzij geldboetes van maximaal honderdduizend florin, hetzij met beide straffen.

Kort Geding

Nu de incinerator is opgestart wordt de sludge aangevoerd om te verbranden. Maar eerst wordt het te drogen gelegd op de grond voor het gebouw van de incinerator. Aangezien de sludge voornamelijk bestaat uit poep produceert deze een enorme stank en is ook broedplaats voor enorme aantallen vliegen, aldus de bewoners.

Aangezien de wind in deze orkaanperiode vaak draait worden de buurtbewoners geplaagd door stank en vliegenplaag waar niets tegen opgewassen is. Om deze nieuwe aanslag op de gezondheid van de buurtbewoners te staken is een brief gestuurd naar de verantwoordelijke ministers, diensten en bedrijven waarin geëist wordt dat deze activiteiten onmiddellijk worden stopgezet. Zo niet dan zal dit via een kort geding worden afgedwongen.

IATA voorlichting

De Internationale Luchttransport Associatie (IATA) stelt regels vast inzake het vliegverkeer tussen landen. De regels binden de aangesloten landen waaronder ook Aruba. Een van die regels betreft de veiligheid op en rondom luchthavens. Daarbij moet gedacht worden aan de condities voor vliegtuigen om veilig te kunnen landen en stijgen. IATA verbiedt activiteiten nabij vliegvelden waardoor vogels worden aangetrokken of het zicht wordt belemmerd.

Een landfill en openlijke aanwezigheid van poep zo vlakbij de Reina Beatrix luchthaven kan mogelijk tot een verbod leiden van IATA, omdat vogels worden aangetrokken door de organische stoffen en die vogels kunnen dan in de motoren terecht komen met alle gevolgen van dien.

Een brandende landfill veroorzaakt rookwolken waardoor het vliegverkeer wordt belemmerd. Een brief aan de IATA van deze strekking is verzonden naar de Secretaris Generaal mw. dr. Dr. Fang Liu met verzoek een onderzoek in te stellen naar deze gevaarlijke situatie.

Nu de hindervergunning is gegund aan DOW om de verbrandingsoven te mogen gebruiken, kan officieel de verplichte LAR bezwaarprocedure worden aangevangen. De vergunning voldoet volgens de bewoners niet en beschermt hen niet tegen hinder van de incinerator.

Formateur geïnformeerd

Evelyn Wever-Croes is via de informateurs van het nieuwe kabinet in een brief verzocht om in het regeerakkoord of regeerprogramma het afvalprobleem van Aruba structureel en planmatig op te nemen zodat de Parkietenbos landfill en incinerator aangepakt kunnen worden.

Helaas, zo stellen de bewoners, heeft het vorige kabinet ondanks beloftes hiertoe dit niet gedaan. zij wensen dan ook dat het nieuwe kabinet met dezelfde signatuur als de vorige regering dit nu wel doen. Zij dreigen met juridische stappen om hun recht op een schoon leefmilieu via de rechter af te dwingen.


Deel dit artikel