Nieuws op Aruba

Korting op salarissen blijft gehandhaafd

ORANJESTAD – De ambtenaren en gelijkgestelden hoeven er niet op te rekenen dat ze het komende jaar minder worden gekort op hun salaris. Dat volgt uit het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) bij de begroting voor 2022. 

In het kader van de liquiditeitssteun uit Nederland, eist Den Haag dat de ambtenaren en gelijkgestelden 12,6 procent salaris inleveren. Ministers en Statenleden leveren een kwart van hun salaris in. De vakbonden voeren al geruime tijd actie om van de korting af te komen, maar vangen bot bij de regering die stelt dat er geen geld voor is. Zonder de korting vervallen immers de leningen uit Nederland.

Met betrekking tot de personeelslasten merkt het CAft op dat Aruba in de ontwerpbegroting de korting van de arbeidsvoorwaarden van zowel medewerkers in de (semi)publieke sector als voor de gesubsidieerde instellingen (een korting van 12,6 procent) met vijftig procent vermindert. Daarmee vallen de lasten 18 miljoen florin hoger uit ten opzichte van 2021. ,,De korting op de arbeidsvoorwaarden is in 2021 door de Rijksministerraad (RMR) als voorwaarde gesteld bij de verstrekking van liquiditeitssteun en geldt tot nader order. Er is door de RMR geen besluit genomen over de afbouw van de korting. Gezien de thans lopende discussie tussen Aruba en Nederland over liquiditeitssteun moet het CAft ervan uitgaan dat de betreffende korting onverkort gehandhaafd wordt en het CAft vraagt Aruba de begroting daarop aan te passen.”

Deel dit artikel