Aruba

Regeerakkoord Nederland doelt op betere toekomst voor het hele Koninkrijk

Regeerakkoord Nederland doelt op betere toekomst voor het hele Koninkrijk

De formerende partijen in Nederland, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. De belangrijkste voornemens staan in het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

De Koninkrijksparagraaf stelt dat alle landen van het Koninkrijk een verleden én een toekomst met elkaar delen. Een toekomst bovendien die Nederland samen wil vormgeven.

Daarbij wil het Nederlandse kabinet na tien jaar economische stagnatie en de klappen van een orkaan en een pandemie de drie Caribische landen ondersteunen bij het inslaan van een pad naar duurzame groei. Op basis van het Statuut, dat eventueel zelf aangepast moet worden indien gewenst.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Hoewel Aruba, Curaçao en Sint Maarten staatkundig autonoom zijn en een eigen verantwoordelijkheid dragen voor goed bestuur en deugdelijke overheidsfinanciën, is er door de coronapandemie een urgente noodzaak gekomen om die componenten te versterken.

Nederland zal zich daarom blijven inspannen om samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten te werken aan goed bestuur, de aanpak van corruptie en het duurzaam versterken van de economieën en onderwijs aan de hand van duurzame afspraken.

Het Nederlandse kabinet wil in de komende regeerperiode het democratisch tekort bij de besluitvorming door de Tweede Kamer over voorstellen van rijkswet opheffen door ruimte te geven voor een proportionele stem van de Caribische landen.

Ook de verkiezingen voor het Europees parlement wordt toegankelijker gemaakt voor stemgerechtigde inwoners van de drie eilanden. Het moet net zo makkelijk worden als stemmen in Europees Nederland.

Nederland gaat rendabel bijdragen aan de economische ontwikkeling van de Caribische landen door garantieregelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Nationaal Groeifonds en regelingen voor duurzame energieproductie (SDE++) open te stellen voor aanvragen uit het hele Koninkrijk.

Caribisch Nederland

Nederland gaat structureel 30 miljoen euro investeren in Caribisch Nederland.

Het nieuwe kabinet zegt zich te blijven inspannen om Bonaire, Saba en Sint Eustatius een gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn door onder andere het versterken de arbeidsmarkt, met speciale aandacht voor de positie van jongeren. Ook moet de armoede aangepakt worden. Uitgangspunt voor Bonaire is het bestuursakkoord van Kralendijk. Met Saba en Sint Eustatius moet de sociale dialoog op worden gezocht.

Het kabinet belooft zich in te zetten op heldere afspraken om ervoor te zorgen dat de financiering van basisvoorzieningen in Caribisch Nederland structureel op orde is.

Nederland wil investeren in de economie van de eilanden en neemt maatregelen om het leven betaalbaarder te maken. Invulling zak gegeven worden aan de herijking van het sociaal minimum. Dit doet het nieuwe kabinet onder meer door het verhogen van de onderstand, het betaalbaar houden van nutsvoorzieningen en een versnelde overstap op volledig duurzame energie, riolering en een betere drinkwatervoorziening. Op die manier moeten de vaste lasten voor nutsvoorzieningen dalen.

Nederland wil ook projecten ondersteunen voor meer lokale landbouw zodat er minder voedselimport nodig is. De enorme kansen voor ecotoerisme moeten worden benut. Daarbij hoort ook dat de unieke cultuur en natuur van Bonaire, Saba en Sint Eustatius, zowel boven als onder water, beter beschermd wordt.


Deel dit artikel