Nieuws op Aruba

CAft: Aruba’s overheidsschuld al sinds 2014 in de gevarenzone

ORANJESTAD – De overheidsschuld van Aruba bevindt zich al sinds 2014 in de gevarenzone. Die begint wanneer de totale schuld zeventig procent of meer bedraagt in relatie tot wat een land jaarlijks verdient in de economie, het bruto binnenlands product. Dat schrijft het College (Aruba) Financieel Toezicht in haar halfjaarlijkse reportage.

Tussen 2014 en 2019 stabiliseerde de schuldquote. Tijdens de coronacrisis steeg de schuldquote van Aruba tot boven de 100 procent van het bruto binnenlands product. 

Voor de dekking van de financieringsbehoefte gedurende de jaren 2020 en 2021 had Aruba voor in totaal 23 procent van het bruto binnenlands product aan leningen afgesloten.

Hiervan bedroegen de liquiditeitssteun leningen zestien procent en de overige leningen, die Aruba op de lokale en de buitenlandse kapitaalmarkt afsloot, zeven procent van het bruto binnenlands product. De totale overheidsschuld van Aruba bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal 5.970 miljoen florin.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de schuldquote van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 2010 – 2021 weergegeven. In de grafiek zijn ook de 50 en de 70 procent niveaus weergegeven, die de verschillende zones van de schuldquote afbakenen.

Rentelasten

Voor Aruba bedroegen de rentelasten voor de coronacrisis vijftien tot achttien procent van de inkomsten van het land. Tijdens de coronacrisis steeg dit percentage tot 22 in 2021. 

De stijging is mede het gevolg geweest van de stijging van de rentelasten van de lokale en buitenlandse leningen, die in 2020 door Aruba zijn afgesloten voor de financiering van lopende uitgaven.

De meeste aandacht bij de analyse van de overheidsschuld gaat uit naar langlopende leningen, vanwege het rentedragende karakter van deze leningen. 

Aruba moet tot 2023 bijna drie miljard florin schuld aflossen of herfinancieren. Tot en met 2027 is dit vier miljard. Een herfinancieringsbehoefte van dergelijke omvang in korte periode maakt Aruba kwetsbaar voor een oplopende rente. Per procent rentestijging nemen de rentelasten in 2026 toe met tenminste 37 miljoen florin.  

Overigens heeft Aruba ook impliciete schulden, die ook van belang zijn voor de schuldhoudbaarheid, zoals de verplichtingen die voortvloeien uit Publiek Private Samenwerking, de zogenaamde PPS-projecten.

Deel dit artikel