Nieuws op Aruba

Centrale Bank Aruba verhoogt reserveverplichting met 1 procentpunt

ORANJESTAD – De Centrale Bank van Aruba, CBA, heeft besloten per 1 februari de reserveverplichting te verhogen van dertien naar veertien procent. Deze beslissing was vooral ingegeven door de ruime overliquiditeit bij de commerciële banken.

De banken op Aruba zijn verplicht een bepaalde hoeveelheid geld als reserves bij de centrale bank aan te houden. Dit helpt bij het stabiliseren van de rente die banken elkaar voor kortetermijn-gelden in rekening brengen.

Liquiditeit bij de commerciële banken
De totale overliquiditeit bij commerciële banken steeg tot bijna 1,3 miljard florin in november 2021 vergeleken met 1,1 miljard florin in december 2020.

Uit de maandelijkse analyse blijkt dat de geaggregeerde overliquiditeit in november 2021 onveranderd bleef in tegenstelling tot oktober 2021, ondanks een groei van de reserveverplichting met één procentpunt per 1 november 2021.

De stijging van de reserveverplichting werd getemperd door een toename van de door commerciële banken aangehouden liquide middelen. Bijgevolg bleef het niveau van de overliquiditeit onveranderd en aanzienlijk boven het pre-pandemie niveau.

De ruime overliquiditeit is mede het gevolg van de aanhoudend gematigde kredietvraag bij lokale commerciële banken. Bovendien droegen de loonsubsidie- en Fase-programma’s van de Arubaanse overheid – ter mitigatie van de economische effecten van de coronacrisis – ook bij aan de ruime overliquiditeit bij de commerciële banken.

Ondertussen bleef de prudentiële liquiditeitsratio van de commerciële banken ver boven de minimaal vereiste van achttien procent. Dat betekent dat de banken in stressscenario’s voldoende liquide middelen ter beschikking hebben om te voldoen aan hun verplichtingen. 

Internationale reserves
Vergeleken met eind december 2020 zijn de internationale reserves gestegen met 757 miljoen florin. Internationale reserves zijn de hoeveelheden muntreserves, goudreserves, speciale trekkingsrechten en IMF-reserveposities die de centrale bank en monetaire overheid van Aruba in voorraad heeft. 

De opmerkelijke toename in de internationale reserves is grotendeels toe te schrijven aan de netto-instroom van deviezenreserves uit het toerisme en leningen van de Nederlandse overheid.

Ondertussen stegen de officiële reserves met 521 miljoen florin. Bijgevolg bereikten de officiële en internationale reserves respectievelijk bijna 2,8 miljard en 3,1 miljard florin eind van het jaar.

Het niveau van de reserves blijft daardoor toereikend ten opzichte van de betalingen op de lopende rekening. Op de lopende rekening staan alle transacties met het buitenland die te maken hebben met productie en inkomensvorming. Hier worden alle transacties opgeschreven die te maken hebben met de import en export van goederen.

Kredietontwikkelingen
In november 2021 nam de totale kredietverlening van de lokale commerciële banken af met 145,1 miljoen florin naar 3,8 miljard florin vergeleken met eind 2020.

De daling in de categorie ‘individuele kredieten’ werd veroorzaakt door een afname van het ‘consumentenkrediet’, terwijl de categorie ‘zakelijke leningen’ voor het grootste deel werd beïnvloed door teruglopende rekening-courant kredieten.

Inflatie
In november 2021 stegen de kosten van levensonderhoud met 3,1 procent ten opzichte van de zelfde maand een jaar eerder. De gemiddelde inflatie over het hele jaar bedroeg 0,2 procent.

De stijging van de cijfers ten opzichte van een jaar eerder zijn vooral het gevolg van het duurder worden van transport en wonen. De eerste houdt verband met een toename van de olieprijs, resulterend in een hogere benzineprijs, terwijl laatstgenoemde te wijten is aan de gestegen prijzen voor onderhoud en reparatie van woningen.


Deel dit artikel