Aruba

Rechter tikt Arubaanse overheid op de vingers voor tegenwerking bewoners Seroe Colorado

Rechter tikt Arubaanse overheid op de vingers voor tegenwerking bewoners Seroe Colorado

De Arubaanse overheid heeft drie maanden de tijd om een beslissing te nemen op het bezwaar van twee bewoners in Seroe Colorado op de bouwvergunning die is verleend voor de bouw van Hotel Secrets in hun achtertuin. Een nieuwe beslissing dient het zojuist uitgesproken vonnis in acht te nemen.

Voordat de rechter aan zijn vonnis toekwam, hekelde hij de houding van de Arubaanse overheid die getracht heeft het proces om bezwaar te maken tegen de bouwvergunning te frustreren. Bewoners van Seroe Colorado werd geen inzage gegeven in de bouwvergunning en daarbij behorende stukken.

Voor het effectief formuleren van gronden van bezwaar tegen een beschikking is evenwel bekendheid met de inhoud van die beschikking vereist, aldus het Gerecht. Zeker als het gaat om een omvangrijk bouwproject.

De overheid heeft aldus de bewoners belemmerd in het effectief aanwenden van rechtsmiddelen tegen de bouwvergunning, zegt het Gerecht. Dat de bewoners daarom niet binnen de wettelijke termijn in verweer konden komen – zoals de overheid tijdens de rechtszaak betoogde – is niet de bewoners, maar de overheid zelf aan te rekenen.

Zeker nu ook ter zitting van het gerecht nog steeds geen dragende motivering door de overheid is gegeven voor het stelselmatig weigeren van het geven van een afschrift van de bouwvergunning en de daarbij behorende stukken.

Bouwplan

Volgens de bewoners is de bouwvergunning verleend in strijd met het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan, redelijke eisen van welstand, het bouw- en woningbesluit, en levert het bouwplan hinder op voor de omgeving.

De bouwtekeningen voldoen niet aan de daaraan gestelde voorschriften, zo ontbreekt de vergunde parkeergarage. Bouwtekeningen zijn onjuist of ontbreken en een onjuiste schaal is toegepast. Bovendien ontbreken diverse constructietekeningen en conflicterende situatietekeningen zijn goedgekeurd.

Volgens de overheid zijn alle goedkeurende stempels gezet en is er geen vuiltje aan de lucht. Maar daar trapte de rechter niet in. De stempel van de Welzijnscommissie bijvoorbeeld is niet het gevolg van onderzoek en advies, maar puur als teken dat de documenten langs hun desk zijn geweest.

Onder deze omstandigheden, zegt de rechter, is het op voorhand niet uit te sluiten dat de bouwvergunning op dit laatste punt onvoldoende draagkrachtig is gemotiveerd. Dat verschillende overheidsdiensten akkoord zijn gegaan met het bouwplan wil niet zeggen dan kan worden afgeleid dat de bouwtekeningen aan de daaraan gestelde vereisten voldoen. aldus het gerecht.


Deel dit artikel