Nieuws op Aruba

College financieel toezicht roept Aruba op om economie te versterken

Archieffoto - CAft

ORANJESTAD – De Arubaanse economie laat een voorspoedige groei zien en ook de overheidsfinanciën vertonen een positief beeld. Volgens het College Aruba financieel toezicht (CAft) is dit het moment voor Aruba om deze gunstige financiële positie aan te grijpen voor structurele verbeteringen in de overheidsfinanciën en het verhogen van de economische weerbaarheid. 

Een prudent begrotingsbeleid en structurele hervormingen in de sociale zekerheid en arbeidsmarkt zijn daarbij essentieel.

De begroting van 2024 voldoet ruimschoots aan de centrale begrotingsnorm, met een verwacht overschot van minimaal één procent van het bruto binnenlands product. Maar de hoge rentelasten, die nu al bijna een vijfde van de begroting beslaan, vormen een risico en kunnen toekomstige uitgaven of investeringen in de weg staan. Schuldaflossing is volgens het college daarom cruciaal.

Het CAft is positief over de voorgenomen verhoging van investeringen naar 115 miljoen florin in 2028, die de economie duurzaam moeten versterken. Het benadrukt het belang van een meerjarige investeringsagenda die aansluit bij beleidsdoelstellingen, inclusief die uit het Landspakket.

Nu er budgettaire ruimte is, is het volgens het CAft het ideale moment voor noodzakelijke hervormingen. Zo worden in de zorg stappen ondernomen voor structurele beheersing van de uitgaven, en het CAft ziet een uitgavenkader als een positief beheersinstrument. Voor de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt adviseert het CAft hervormingen die deze dynamischer maken zonder dat de lastendruk toeneemt.

Op fiscaal gebied heeft Aruba al stappen gezet om het belastingstelsel te versterken, maar het systeem van indirecte belastingen blijft versnipperd en complex. Een overgang naar een eenvoudiger stelsel, zoals een belasting op toegevoegde waarde (btw), wordt aanbevolen voor betere naleving.’

Deel dit artikel