Nieuws op Aruba

Regionale afspraken over bescherming van de Caribische Zee

ORANJESTAD – Directie Natuur en Milieu van Aruba (DNM) is deze week aanwezig bij de Conference of Parties (COP) over het Verdrag van Cartagena. Dat is de enige regionale juridisch bindende overeenkomst voor de bescherming en ontwikkeling van de Caribische Zee. De regeringen van de landen in de grotere Caribische regio hebben hun inzet voor de bescherming en het duurzaam gebruik van de mariene en kustrijkdommen van de Caribische Zee nogmaals laten vastleggen. 

Het secretariaat van het verdrag, dat in Jamaica is gevestigd, roept zijn Conferentie van Partijen (COP) om de twee jaar bijeen om de resultaten te evalueren, het volgende werkplan en budget goed te keuren en belangrijke besluiten over zijn werkzaamheden te nemen. De huidige editie is vanwege corona virtueel. Drie intergouvernementele bijeenkomsten vinden plaats van 26 tot en met 30 juli 2021 en worden voorgezeten door de regering van Barbados.

Het evenement, dat een week duurt, begon met de vijfde Conferentie van de Partijen (COP) bij het Protocol betreffende verontreiniging door bronnen en activiteiten op het land (5e LBS COP), dat door vijftien landen in de Caraïben is geratificeerd. Barbados is het laatste land dat zijn politiek engagement voor deze overeenkomst heeft toegezegd. Dat land heeft het protocol in juni 2019 geratificeerd. Verwacht wordt dat de partijen bij dit Protocol voor mariene verontreiniging onder meer de regionale strategie ter vermindering van de verontreiniging door nutriënten zullen goedkeuren, de oprichting van nieuwe werkgroepen ter versterking van de werkzaamheden van het protocol zullen bespreken en zullen nagaan hoe het beheer van kennis, gegevens en informatie over mariene verontreiniging kan worden verbeterd.

Deze besprekingen werden gevolgd door de elfde COP van het Protocol over speciaal beschermde gebieden en wilde dieren (11e SPAW COP) op 27 juli. De zeventien partijen bij dit protocol zullen opkomende problemen bespreken, zoals de ziekte van het verlies aan weefsels van steenkoraal en de verzuring van de oceanen, die een bedreiging vormen voor de mariene biodiversiteit in de regio, alsook de oprichting van werkgroepen om de instandhouding van onder meer zeezoogdieren, zeeschildpadden, koralen en herbivore vissen te verbeteren. De afgevaardigden zullen ook nieuwe activiteiten en prioriteiten voor het behoud en beheer van de biodiversiteit bespreken, evenals koppelingen met relevante wereldwijde initiatieven.

Van 28 tot 30 juli zullen de zestiende Conferentie van de Partijen bij het Verdrag en de negentiende Intergouvernementele Vergadering van het Caribische Milieuprogramma zich toespitsen op de evaluatie van de stand van zaken van de activiteiten die het secretariaat en de verdragsluitende partijen in de voorbije twee jaar hebben ondernomen, de ondersteuning van de lidstaten bij de wederopbouw na de COVID-19-pandemie, de vaststelling van prioriteiten en de goedkeuring van het werkplan 2021-2022, en de versterking van de betrekkingen met de lidstaten en de partners.

Het Verdrag inzake de bescherming en de ontwikkeling van het mariene milieu in het Caribisch gebied (WCR), bekend als het Verdrag van Cartagena, is in 1986 opgesteld om de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in het WCR te bevorderen. Sindsdien is het door 26 landen geratificeerd. Het secretariaat van het verdrag ondersteunt ook regeringen bij de verwezenlijking van wereldwijde doelstellingen zoals voor duurzame ontwikkeling, het SAMOA-traject en activiteiten in verband met de decennia van de Verenigde Naties inzake het herstel van ecosystemen en oceaanwetenschap voor duurzame ontwikkeling.

“Het Verdrag van Cartagena en zijn protocollen ondersteunen de inspanningen van de verdragsluitende partijen om de doelstellingen van de Decades on Ecosystem Restoration and Ocean Science van de VN te bereiken door een platform te verschaffen om politieke wil te bevorderen, middelen te mobiliseren, capaciteit op te bouwen, synergieën te identificeren en informatie uit te wisselen op regionaal niveau. Veel van de doelstellingen van de VN-decaden vormen een directe aanvulling op de uitvoering van het verdrag en de bijbehorende protocollen, en omgekeerd. Zowel het VN-decennium van de oceaanwetenschappen als het LBS-protocol streven bijvoorbeeld naar een schone oceaan, waar bronnen van verontreiniging worden geïdentificeerd en verwijderd”, aldus Samantha Dowdell, Verenigde Staten van Amerika

Namens Aruba zei DNM-directeur Gisbert R. Boekhoudt: “De inspanning om de (VN Decades on Ecosystem Restoration and Ocean Science) doelen te bereiken kan worden bereikt als land Aruba of als bredere Caribische gezamenlijke inspanning. Als we streven naar gezamenlijke inspanningen in de regio om herstel van ecosystemen te implementeren, kan een efficiënter en impactvoller resultaat worden bereikt. Aruba richt zich momenteel op marien en kustherstel door middel van beleidsimplementatie, onderzoek en monitoring van kustwateren. De bescherming van de kusthabitats is sterk afhankelijk van wetenschappelijk onderzoek om het mariene milieu te handhaven of te verbeteren voor een gezonder koraalecosysteem, zeegrasvelden en mangrove-ecosysteem. Vertrouwen op wetenschappelijk onderzoek helpt bij het vaststellen van informatie die nuttig is voor verdere beleidsbeslissingen om de regelgeving inzake waterkwaliteit te verbeteren, de bronnen van verontreiniging vanaf het land te verminderen, soorten te beschermen en de bedreigingen van de klimaatverandering een halt toe te roepen. De doelstellingen van de campagne en de kennis van het Verdrag van Cartagena moeten worden gecommuniceerd en doorgegeven aan onze gemeenschap om gedragsverandering tot stand te brengen en een wereldwijde beweging op gang te brengen.”

Deel dit artikel