Nieuws op Aruba

Medisch dossier op Aruba: van een inzagerecht naar een informatieplicht?

ORANJESTAD – Patiënten in het Dr. Horacio Oduber Ziekenhuis in Aruba zouden naar verluidt bij ontslag geen medisch dossier krijgen; het zou mogelijk zijn om het dossier later op te vragen. Volgens de wet heeft een patiënt recht op inzage en een afschrift van het medisch dossier. Jurist Lincoln D. Gomez suggereert in deze opiniebijdrage dat het ziekenhuis meer transparantie zou moeten bieden en pleit voor mogelijk wetswijzigingen om patiënten automatisch toegang te geven tot hun dossiers na behandeling. Dit zou de patiënt en de zorgtransparantie ten goede komen.

Opinie | Lincoln D. Gomez

Laatst sprak ik een arts die meende dat, anders dan bijvoorbeeld in Colombia, een patiënt die ontslagen wordt uit het Dr Horacio Oduber Hospital, geen map mee krijgt met zijn of haar medisch dossier.  Wel zou de mogelijkheid bestaan om het dossier naderhand op te vragen.

Het medisch dossier

Artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba bepaalt dat een hulpverlener verplicht is een dossier in te richten met betrekking tot de behandeling van de patiënt. De hulpverlener houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk is.

Artikel 7:456, eerste lid BW geeft aan dat een patiënt ten aanzien van zijn of haar medisch dossier twee rechten heeft. Allereerst het recht op inzage in zijn of haar  medisch dossier en vervolgens het recht op afschrift daarvan.

Een en ander betekent dat het medisch dossier – ook gelet op zijn doelen – een beeld moet geven van het onderzoek van de patiënt en het resultaat daarvan, van de behandeling, inclusief de overwegingen die daartoe aanleiding hebben gegeven, en ook de resultaten van de behandeling.

Dit doet me weer denken aan de folder of een CD die een patiënt meekrijgt aan het einde van zijn bezoek bij een hulpverlener of een verblijf in een ziekenhuis. Ik heb weleens meegemaakt dat in de Verenigde Staten de (volledige) informatie voor de patiënt toegankelijk is via een speciaal portaal waartoe de patiënt op voorhand toegang krijgt.

Handig, want dan hoef je er niet om te vragen en het bevordert de transparantie die mijns inziens hoort bij een hulpverlener. Kennelijk moet een patiënt van het Dr. Horacio Oduber Hospital op Aruba om het medisch dossier te vragen. Hoe dat precies zou moeten gaan, kon ik niet terugvinden op de website www.arubahospital.com of die van de Directie Volksgezondheid.

Inhoud medisch dossier

Wat moet zo’n dossier nou omvatten? Een klinisch dossier bijvoorbeeld omvat het poliklinisch dossier van iedere specialist bij wie de patiënt bekend is. Denk ook aan bijvoorbeeld het ritformulier van de ambulance, het spoedeisende-hulp-formulier of de verwijsbrief van de huisarts, radiologie verslagen en beeldmateriaal, waaronder röntgenfoto’s en dus ook CT-scans en MRI’s.

Een cumulatief overzicht van het klinisch chemisch laboratorium, uitslagen van de afdeling microbiologie, pathologie verslagen, operatie- en anesthesie verslagen, medicatiehistorie en correspondentie.

Voor zover dat voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, zal het dossier ook andere gegevens kunnen bevatten. Gedacht kan worden aan uitslagen van laboratoriumtests en brieven van andere hulpverleners. Tot de stukken kan ook het patiëntendossier behoren dat de hulpverlener heeft overgenomen van een eerder optredende hulpverlener.

Eveneens behoort de verpleegkundige verslaglegging tot het patiëntendossier waarop ze zijn vervaardigd.  Een heleboel dus en toch heb ik het idee dat het Arubaanse ziekenhuis niet echt staat te springen om die informatie vrij te geven, althans de patiënt hierop niet echt attendeert. Misschien ligt het aan mij.

Idee?

Wellicht zou een van de leden of fracties van de Staten van Aruba een wetsvoorstel kunnen (of moeten) indienen om het inzagerecht te veranderen naar een informatieplicht. In die zin dat de hulpverlener verplicht  – dus ook ongevraagd – de patiënt direct na de behandeling of zo spoedig mogelijk het medisch dossier elektronisch toe te sturen of in een pak papier af te geven.

Ondertussen zou het het Dr. Horacio Oduber Hospital wel sieren om haar patiënten uitdrukkelijk te wijzen op het recht van inzage en afschrift in het medisch dossier. Dit komt de transparantie van de zorg en het belang van de patiënt ten goede.

Vooral omdat een groot deel van de begroting van het land Aruba, via de AZV, aangewend wordt voor de zorg.

Deel dit artikel