Overheid en Politiek

Rekenkamer: situatie overheidsbedrijven Aruba niet langer houdbaar

ORANJESTAD – De Arubaanse overheid moet haar aanpak van belangrijke publieke diensten herzien. Het op afstand plaatsen van overheidsinstellingen, bedoeld om efficiënter te werken, heeft geleid tot grote financiële risico’s en inefficiënte bestedingen. Dat meldt de Algemene Rekenkamer, die benadrukt dat de situatie niet langer houdbaar is.

Zowel de overheid als de instellingen zelf moeten dringende hervormingen doorvoeren om transparantie en verantwoording te verbeteren en politieke inmenging te vermijden. De huidige situatie vraagt om fundamentele veranderingen om de controle over overheidsfinanciën te herwinnen en publieke belangen beter te dienen.

De Algemene Rekenkamer concludeert dat er sprake is van ondermaatse bedrijfsvoering bij de onderzochte instellingen, zoals Arubus N.V., Post Aruba N.V. en Serlimar. De inkomsten bij deze bedrijven zijn niet eens voldoende om de personeelskosten te dekken. Daarnaast hebben deze instellingen over de jaren heen allemaal een belastingschuld opgebouwd door het niet afdragen van loonbelasting en sociale premies van het personeel.

Hoewel uit onderzoek wel blijkt dat de vijf onderzochte verliesgevende instellingen een aantal stappen hebben gezet om in control te raken, zijn zij op dit moment nog niet ‘in control’. Bij de meeste instellingen ontbreekt het ook aan beleidsdoelen, risicoanalyses en verantwoordingsinformatie.

Uitzondering is WEB Aruba N.V. waar de zaken in opzet goed geregeld zijn. Er is daar druk om ook ‘in control’ te blijven, gezien de miljoenenleningen van het consortium waarvan WEB Aruba N.V. onderdeel van is.

Vrijblijvendheid

Premier Evelyn Wever-Croes heeft inmiddels gereageerd op het rapport en roept op tot concrete voorstellen voor verbetering. Maar de Algemene Rekenkamer benadrukt dat de verantwoordelijkheid bij de regering ligt om een samenhangend integraal verbeterplan op te stellen. De Staten moet alert blijven en periodieke verantwoording eisen. Acties zijn nodig om een duurzame oplossing te vinden en de huidige situatie te verbeteren.

Het is volgens de Rekenkamer duidelijk dat er geen ruimte meer is voor vrijblijvendheid. De toekomst van de instellingen op afstand en hun impact op de maatschappij hangt af van snelle en doeltreffende hervormingen.

Deel dit artikel