Nieuws op Aruba

Evelyn Wever-Croes wordt formateur

Foto: © Kabinet Gouverneur Aruba

ORANJESTAD – De Gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, heeft demissionair premier Evelyn Wever-Croes, partijleider van Movemento Electoral di Pueblo (MEP), aangewezen als formateur. Hij deed dat nadat de informateurs hun eindverslag bij hem indienden. Daarmee was de informatieronde officieel afgerond.

Wever-Croes voorzag de Gouverneur van een exemplaar van de intentieverklaring die de partijleiders van MEP en RAIZ donderdagavond hebben ondertekend. 

In lijn met het eindverslag van de informateurs en gezien de getekende bereidwilligheidsverklaring en de intentieverklaring, heeft Gouverneur Boekhoudt Evelyn Wever-Croes verzocht een stabiel kabinet te vormen dat het vertrouwen geniet van de Statenfracties van MEP en RAIZ. De nieuwe regering dient te bestaan uit personen die bereid en in staat zijn tot een gezamenlijk beleid te komen dat gericht is op het financieel en sociaaleconomisch herstel van Aruba, in het bijzonder op de verdere invulling en uitvoering van het Landspakket. 

Onderdeel van de formatieopdracht is het opstellen van een regeerakkoord op hoofdlijnen tussen MEP en RAIZ en een portefeuilleverdeling binnen het nieuwe kabinet. Tot slot dient de geschiktheid van de kandidaten voor het ambt van minister en van gevolmachtigd minister vooraf getoetst te worden aan de hand van de bij landsbesluit van 9 september 2013 genoemde procedures. 

Op uiterlijk 9 augustus dient de formateur schriftelijk te rapporteren aan Gouverneur Boekhoudt over haar bevindingen. In de tussentijd zal de formateur de Gouverneur mondeling of zo nodig schriftelijk informeren over de voortgang in de uitvoering van de formatieopdracht. 

De fractieleiders in de Staten zijn schriftelijk in kennis gesteld van de formatieopdracht. Wever-Croes heeft deze nog niet formeel geaccepteerd, maar ‘in beraad gehouden’. Indien de formatie slaagt zal de formateur, zoals gebruikelijk, de opdracht formeel accepteren. Aan de fractieleiders is een beroep gedaan om alle medewerking te verlenen ter uitvoering van de formatieopdracht. 

Deel dit artikel