Nieuws op Aruba

Regering moet verder bezuinigen

Foto – minister van Financiën Xiomara Maduro

ORANJESTAD – Het College Aruba financieel toezicht (CAft) constateert dat de Arubaanse regering zich onvoldoende inzet om de aanbevelingen van het college uit te voeren. Als gevolg daarvan heeft de Rijksministerraad (RMR) een week geleden besloten Aruba nog geen aanvullende lening te geven ter dekking van de tekorten op de begroting. 

Nadat in 2020 een financieringstekort van 781 miljoen florin is gerealiseerd, wordt volgens de vastgestelde begroting dit jaar ondanks een herstel een vergelijkbaar tekort gerealiseerd. De overheidsschuld zou hiermee naar schatting oplopen tot 5.921 miljoen florin per ultimo 2021. Het CAft constateert dat verschillende aanbevelingen uit zijn advies bij de ontwerpbegroting 2021 (OB) niet zijn verwerkt in de vastgestelde begroting. Zo geeft Aruba geen opvolging aan de aanbeveling om de verlaging van de loonbelasting terug te draaien of dit te compenseren door een belastingverhoging elders in de begroting. Daarnaast is de post goederen & diensten niet naar beneden bijgesteld op basis van de realisatie 2020, is de extra begrote vacatureruimte niet teruggedraaid en zijn de maatregelen uit het Beleidsplan verlaging personeelslasten (BVP) nog steeds niet gekwantificeerd. Als korting op het zorgbudget van de algemene ziektekostenverzekering (AZV) is 58 miljoen florin opgenomen in de begroting, terwijl conform het besluit van de RMR 60 miljoen bezuinigd dient te worden.

Aan de andere aanbevelingen van het CAft bij de OB heeft Aruba grotendeels invulling gegeven. Zo is het tekort van de Sociale Verzekeringsbank (SVb) van 90 miljoen florin, verlaagd naar 12 miljoen. Ook de investeringen op de kapitaaldienst die het karakter hebben van kosten, zijn met 4 miljoen florin verlaagd. Verder heeft Aruba aangegeven dat er concrete afspraken zijn gemaakt met Serlimar om verbeteringen in de bedrijfsvoering door te voeren. Daarnaast is de doorwerking van de korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden bij een aantal overheidsentiteiten opgenomen in de begroting.

Deel dit artikel