Nieuws op Aruba

Ingezonden: Koninkrijkbreed beleid: ‘Koninkrijksbasisbeurs’


Geachte minister-president, beste Mark, 

Allereerst wil ik je feliciteren met de formatie en met het aantreden van het vierde kabinet onder jouw leiding. Ik wens je veel succes toe in deze toch bijzonder moeilijke tijden.

Een regeerakkoord is een set afspraken tussen de coalitiepartijen en de weerbarstige praktijk van alledag zal ook zijn openingen en grenzen bieden voor beleid. In dit verband vraag ik je aandacht voor het volgende. Bij de formatie zijn er kennelijk op sommige dossiers de kansen voor een Koninkrijkbreed beleid over het hoofd gezien en daarmee de Caribische pendant van het Nederlands beleid.

Het is juist in deze moeilijke tijden dat wij de kansen voor concrete samenwerking binnen het Koninkrijk sterker moeten aangrijpen. Het is steeds onze zienswijze geweest dat bij het nastreven van doelstellingen met betrekking tot de verbetering van de kwaliteit van het leven, het wenselijk is om deze in Koninkrijksverband op te zetten en te realiseren. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop in Koninkrijksverband het nastreven van de Sustainable Development Goals is opgezet.

Op dezelfde wijze zouden wij andere onderwerpen die de kwaliteit van het leven binnen de landen van het Koninkrijk raken, op basis van solidariteit en in goede samenwerking kunnen aanpakken. Te denken valt aan onderwerpen op het terrein van onderwijs, sport, gezondheidszorg, zorg voor het milieu, entrepreneurschap en de kwaliteitszorg van voeding.

Met genoegen heb ik kennisgenomen van het voorstel in het regeerakkoord tot herinvoering van een ‘basisbeurs’ voor alle studenten. Het onderwijs is van groot belang voor de structurele en continue ontwikkeling en versterking van elk land en van de banden binnen het Koninkrijk. Het belang van onderwijs is des te groter voor kleine gemeenschappen die erg afhankelijk zijn van de capaciteit en inzet van de eigen mensen.

De snelle en structurele ontwikkeling van Aruba sinds 1986, gepaard met de uitbreiding en versterking van het onderwijs en de invoering van de Arubaanse studielening voor allen gekoppeld aan de Nederlandse studiefinanciering, is daar het bewijs van. Voor eenieder toegankelijk onderwijs moeten wij als universele doelstelling waarborgen en binnen het Koninkrijk als gemeenschappelijk doel blijven versterken. Het is om deze reden dat ik aan je wil voorstellen om de voorgenomen ‘basisbeurs’ uit te breiden tot een Koninkrijkbrede basisbeurs, waar alle jongeren in het Koninkrijk op gelijke wijze gebruik van kunnen maken.

Een dergelijk alternatief voor of als aanvulling op Arubaanse studielening zal voor Arubaanse studenten een welkome verlichting vormen op het probleem van oplopende studieschulden en tevens een stimulans vormen voor de terugkeer van afgestudeerde Arubanen naar Aruba. Het beleid tot verlaging van studieschulden en het stimuleren van de terugkeer van afgestudeerde Arubanen naar Aruba is reeds in 2010 ingezet met de wettelijke regeling tot gedeeltelijke kwijtschelding van de opgelopen studieschulden en het verlenen van fiscale aftrek voor studieschuldaflossingen.

De introductie van een ‘Koninkrijksbasisbeurs’ met aanvullende Koninkrijksstudiebeurs als financiële steun voor studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk, past geheel binnen een streven naar verbetering van de levenskwaliteit van de Koninkrijksburger. Ook in EU-verband (Europese Unie) kennen we de Erasmusbeurs waarvoor ook studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk in aanmerking komen.

Beste Mark, al met al hoop ik vurig dat jouw Rutte IV bij de (her)invoering van de basisbeurs deze zal willen uitbreiden voor álle studenten in het Koninkrijk. Het is een investering die zich juist in het Caribisch deel van het Koninkrijk zal terugverdienen, want als onze jongere generatie meer en beter onderwijs kan volgen, zal zich dit uitbetalen in weerbaarheid en veerkracht van de eilanden in en na tijden van crisis en tegenslag. De zware afgelopen jaren met de pandemie hebben ons weer urgent met de neus op de feiten gedrukt.

Maandag staat je nieuwe ploeg op het bordes. Vanuit Aruba zullen we de ploeg aanvuren en veel succes toewensen, in het belang van een sterk en gemeenschappelijk Koninkrijk! Vertrouwend op je begrip voor bovengenoemd voorstel in het belang van het gehele Koninkrijk en al zijn burgers, verblijf ik, met verschuldigde hoogachting.

Mr. M.G. (Mike) Eman is fractieleider van de Arubaanse oppositiepartij AVP. Een kopie van zijn pleidooi heeft hij gestuurd naar de Tweede Kamer Commissie Koninkrijksrelatie en de Eerste Kamer Commissie Koninkrijksrelaties.

Deel dit artikel