Nieuws op Aruba

Aruba kampt met dubbele vergrijzing

ORANJESTAD – Aruba heeft te kampen met een dubbele vergrijzing, veroorzaakt door het toenemende aandeel van 65-plussers in de totale bevolking en in combinatie met de toenemende levensverwachting. 

Dat schrijft de Raad van Advies in haar jaarverslag 2022. Opvallend is vooral de snelheid waarin de vergrijzing zich de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld. ‘Hoewel soortgelijke ontwikkelingen ook in andere landen plaatsvinden, spelen in Aruba specifieke ontwikkelingen die de demografische verhoudingen verder op scherp zetten’, aldus de Raad.

Restrictief

Zo kent Aruba onder andere een brain-drain van potentieel hoog opgeleide jongeren die voor een studie of baan naar Nederland of Noord-Amerika vertrekken en niet naar Aruba terugkeren. 

In vergelijking met de Verenigde Staten (38%) of Nederland (36%) is het aandeel hoogopgeleiden in Aruba met slechts elf procent ruim drie keer zo klein. 

Bovendien wordt in Aruba een restrictief arbeidsmigratiebeleid gevoerd waardoor zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de beroepsgeschikte bevolking onder druk staat. Het is moeizaam om buitenlandse arbeid in te vliegen.

Arbeidsmarkt

De Raad van Advies denkt dat er grote kans is dat deze ontwikkelingen op termijn problemen gaan geven op meerdere sociaal-economische en maatschappelijke gebieden. 

Er is sprake van een hogere uitstroom van oudere werknemers en de geringe aanwas van jongeren om deze vrijgekomen arbeidsplaatsen op te vullen. 

Gezien de verwachte krapte op de arbeidsmarkt moet de regering serieus overwegen om arbeidsimmigratie te stimuleren, waarbij de behoefte op de arbeidsmarkt leidend is.

Economische groei

Deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende druk op de economische groei. De vergrijzing en de daarmee gepaard gaande krapte op de arbeidsmarkt kunnen ervoor zorgen dat de economie minder hard kan groeien of zelfs zal krimpen. 

Een andere zorg hierbij is dat de krapte op de arbeidsmarkt tot een verslechtering van de geleverde service van het toeristische product kan leiden, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het geleverde product en uiteindelijk ook de prijs. 

Uitgaande van de huidige demografische ontwikkelingen zal het aantal niet-werkenden ten opzichte van het aantal werkenden in de toekomst verder Toenemen, waardoor er druk komt te staan op de sociale zekerheid, waaronder  pensioenen.

De dubbele vergrijzing zal eveneens leiden tot een grotere zorgvraag en een grotere vraag naar arbeidskrachten in de zorg. Deze ontwikkeling staat niet op zich en zal gepaard moeten gaan met een gehele aanpassing van de zorgstructuur, bijbehorende opleidingen en investeringen in zorgfaciliteiten.

Deel dit artikel