Nieuws op Aruba

‘Dringende interventie en toezicht vereist om problematiek Arubaanse Parkietenbos’

ORANJESTAD – In de woonwijk Parkietenbos op Aruba blijft een urgente situatie voortduren die de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de bewoners ernstig bedreigt. Ondanks herhaalde oproepen aan de lokale overheid en andere instanties, blijft de situatie onveranderd en worden mensenrechten van omwonenden onbeschermd gelaten. 

Volgens juriste en activiste Anouk Balentina is het nu tijd om een beroep te doen op hogere instanties zoals de Koninkrijksregering, internationale mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties.

In een recente brief aan de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes, heb zij dringend verzocht om actie te ondernemen. Een onafhankelijk onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is essentieel, evenals transparantie over mogelijke gezondheidsrisico’s en ontwikkelingsplannen met betrekking tot de woningen van de bewoners.

Het is volgens Balentina van cruciaal belang dat de ernst en urgentie van de situatie erkend worden en dat er ingegrepen wordt om fundamentele mensenrechten te waarborgen. Het is noodzakelijk dat hogere autoriteiten de situatie objectief onderzoeken, interveniëren en passende maatregelen nemen ter bescherming van onze rechten.

Hoewel Aruba autonomie geniet, betekent dit niet dat de lokale overheid mensenrechten kan negeren of schenden. De leefomstandigheden van de buurtbewoners in Parkietenbos zijn een duidelijk bewijs van het structureel falen van de lokale overheid om deze rechten adequaat te beschermen en te respecteren. “Als individuen hebben wij recht op veiligheid, een eerlijk proces, informatie over gezondheidsrisico’s en een gezonde en veilige leefomgeving”, aldus Balentina.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), benadrukken het belang van deze rechten en de verantwoordelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden om ze te beschermen. “Het is van essentieel belang dat de lokale overheid haar verantwoordelijkheden serieus neemt en de benodigde expertise en middelen heeft om deze verplichtingen na te komen.”

Gezien de ernst van de situatie en de ontoereikende reactie van de lokale autoriteiten, is het volgens Balentina dringend noodzakelijk dat hogere autoriteiten ingrijpen. Het Koninkrijk der Nederlanden, op basis van ons Statuut, dient actie te ondernemen waar de lokale autoriteiten tekortschieten om de fundamentele mensenrechten van burgers van het Koninkrijk te waarborgen.

“De tijd is aangebroken om de situatie in Parkietenbos objectief te onderzoeken, te interveniëren en passende maatregelen te nemen. Het is van vitaal belang dat hogere instanties optreden waar de lokale autoriteiten structureel nalaten, zodat onze fundamentele rechten gewaarborgd worden en de bewoners van Parkietenbos de veiligheid en het welzijn krijgen waar zij recht op hebben.”

Deel dit artikel