Overheid en Politiek

Arubaanse Hof legt strikte voorwaarden op voor herstart incinerator Parkietenbos

ORANJESTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft gisteren besloten dat de verbrandingsinstallatie in Parkietenbos tijdelijk weer in gebruik mag worden genomen. Deze beslissing komt met strikte voorwaarden om de impact op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. De minister van Justitie en Sociale Zaken had hoger beroep aangetekend tegen een eerdere uitspraak die de werking van de incinerator had beperkt.

De gerechtelijke beslissing weerspreekt de beweringen van minister Ursell Arends dat de incinerator zonder verdere beperkingen zou mogen opereren. Integendeel, het Hof stelt juist zware eisen aan het land om hieraan te voldoen. Deze beslissing is ook een tijdelijke die geldt, totdat het Hof een definitieve uitspraak heeft gedaan in de hoger beroepzaak.

Streng

Het Hof stelt strenge grenzen aan emissies en capaciteit om de risico’s van de verbrandingsinstallatie te beheersen. De incinerator mag alleen opereren onder continu toezicht en monitoring van schadelijke uitstoot, en moet voldoen aan vastgestelde veiligheidsprocedures.

De heropening van de incinerator is een reactie op de urgentie veroorzaakt door opstapelend afval, wat een direct risico voor de volksgezondheid vormt. Medisch afval, dierlijke karkassen en slib hebben zich opgehoopt sinds de installatie buiten gebruik was, wat heeft geleid tot ernstige milieu- en gezondheidsrisico’s, volgens het Hof.

Maar de installatie moet bij het opnieuw in gebruik nemen strikte grenswaarden voor emissies zoals stof, koolmonoxide en stikstofoxiden naleven. De maximale verbrandingscapaciteit mag niet overschreden worden om overbelasting en storingen te voorkomen. Ook moet er regelmatig en gedetailleerd gerapporteerd worden over de emissies.

Daarnaast moeten binnen drie maanden duidelijke en specifieke operationele richtlijnen worden opgesteld en gedeeld met het Hof. Ten aanzien van onderhoud en technische instructies moet het personeel duidelijke instructies krijgen voor het omgaan met de verschillende afvalsoorten en voor het onderhoud van de installatie.

Uitdagingen en Toezicht

Deze voorwaarden vereisen een intensieve inzet van de Dienst Openbare Werken (DOW) en andere betrokken instanties zoals de Dienst Natuur en Milieu (DNM) en de Dienst Volksgezondheid (DVG). Het naleven van de gestelde eisen vraagt om geavanceerde technische oplossingen en voortdurende professionele aandacht.

Anouk Balentina die de hele procedure in eerste aanleg begonnen was om de incinerator te sluiten vraagt zich af of de overheid op korte termijn kan voldoen aan de strikte voorwaarden die door het Hof zijn opgesteld. 

Het naleven van deze voorwaarden vereist niet alleen aanzienlijke inspanningen op het gebied van toezicht, controle en handhaving, maar ook een verhoogde technische en operationele capaciteit binnen de betrokken departementen zoals de Dienst Openbare Werken (DOW), de Dienst Natuur en Milieu (DNM) en de Dienst Volksgezondheid (DVG).

Om de voorgeschreven emissiegrenswaarden effectief te monitoren, de capaciteitslimieten te handhaven en regelmatige rapportages te garanderen, is het essentieel dat deze diensten beschikken over voldoende technische expertise en middelen. 

Dit omvat geavanceerde monitoringapparatuur, gekwalificeerd personeel voor de bediening en onderhoud van de incinerator en de capaciteit om de operationele procedures te ontwikkelen en te implementeren die binnen drie maanden gerealiseerd moeten zijn.

De gemeenschap en haar vertegenwoordigers worden door Balentina aangespoord om actief toezicht te houden op de naleving van deze strikte voorwaarden. Het is volgens de juriste van cruciaal belang dat deze regels strikt worden gevolgd om de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Aruba te beschermen.

Deel dit artikel