Overheid en Politiek

Rechter: Arubaanse overheid blijft nalatig in aanpak rioolwaterzuivering Bubali

RWZI installaties Bubali

ORANJESTAD – De overheid van Aruba is opnieuw veroordeeld tot het nemen van onmiddellijke maatregelen om de overlast van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Bubali aan te pakken. Dit besluit volgt op jaren van klachten van het Manor Beach Resort over stank en vliegen, waardoor de levenskwaliteit en het toerisme ernstig worden aangetast.

Deze juridische strijd, die al decennia speelt, heeft geresulteerd in meerdere vonnissen waarbij de overheid van Aruba verplicht werd om de infrastructuur van de RWZI te verbeteren. Desondanks heeft de overheid herhaaldelijk nagelaten voldoende actie te ondernemen, wat resulteerde in een reeks van dwangsommen die inmiddels zijn opgelopen tot 710.000 Arubaanse florin.

Deze rechtszaak draait om de aanhoudende problemen met de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Bubali, Aruba, die het rioolwater van een groot deel van het hotelgebied verwerkt. De installatie, eigendom van het Land, kampt met capaciteitsproblemen: het is ontworpen om dagelijks ongeveer 4.500 m³ afvalwater te behandelen, maar in de praktijk krijgt het 8.000 tot 9.000 m³ per dag te verwerken, en op regenachtige dagen zelfs tot 12.000 m³.

Manor Beach Resort, gelegen nabij deze installatie, ondervindt al sinds de jaren ’90 ernstige hinder in de vorm van stank en vliegen. Ondanks meerdere rechterlijke bevelen en toezeggingen van de overheid sinds 2002 om de situatie te verbeteren, zijn de problemen blijven bestaan. Diverse vonnissen hebben geleid tot het opleggen van dwangsommen aan de overheid voor het niet nakomen van maatregelen zoals de installatie van extra beluchtingsapparatuur en bio-augmentatie. De zaak belicht de strijd tussen het resort en de overheid over het falen van de overheid om de capaciteit en functionaliteit van de RWZI adequaat te verhogen om zo de overlast voor het resort te minimaliseren.

Ontoereikend

De rechtbank heeft nu vastgesteld dat de capaciteit van de RWZI, ontworpen om dagelijks 4.500 kubieke meter afvalwater te verwerken, volstrekt ontoereikend is voor de huidige volumes die kunnen oplopen tot 12.000 kubieke meter op piekdagen. Het Gerecht heeft de noodzaak onderstreept van bio-augmentatie, een proces waarbij micro-organismen worden ingezet om afvalstoffen af te breken, als essentieel onderdeel van een duurzame oplossing.

Naast technische aanpassingen, waaronder de installatie van extra beluchters en het dagelijks verwijderen van slib, heeft het vonnis de overheid opgedragen om binnen 30 dagen significante verbeteringen door te voeren om verdere rechtsschendingen en milieuimpact te voorkomen. Dit omvat de operationele inzet van meerdere aerators en borstelbeluchters, en het herstel van nabezinktanks om de zuiveringsefficiëntie te verhogen.

Aan het nemen van maatregelen zijn verhoogde dwangsommen toegekend. Als de overheid van Aruba niet binnen dertig dagen vijf werkende aerators, zes werkende borstelbeluchters en drie actieve nabezinktanks bij de RWZI in Bubali implementeert en onderhoudt, riskeert het een dwangsom van 25.000 florin per dag per overtreding, met een maximum van een half miljoen per overtreding.

Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat opgehoopt slib en schuim dagelijks respectievelijk binnen 24 uur verwijderd worden, met dezelfde dwangsommen van 25.000 per dag of gedeelte van een dag dat dit niet gebeurt, ook met een maximum van 500.000 florin.

Verder zijn er dwangsommen van 10.000 per dag gesteld voor het niet dagelijks nemen en testen van watermonsters en het niet wekelijks rapporteren hierover, met een maximum van twee ton. Een zeer substantiële dwangsom van 450.000 per maand is opgelegd indien de overheid niet uiterlijk op 1 september een mobiele RWZI-installatie heeft die minimaal 12.000 m³ afvalwater per dag kan verwerken, voortdurend tot er een nieuwe installatie gereed is.

Deze dwangsommen kunnen gezamenlijk oplopen tot aanzienlijke bedragen, afhankelijk van de duur en de ernst van het niet voldoen aan het vonnis.

De uitspraak benadrukt de urgentie waarmee de RWZI problemen moeten worden aangepakt, niet alleen voor het welzijn van het Manor Beach Resort, maar ook voor het milieu en de volksgezondheid op Aruba. Met de verplichting tot het installeren van een tijdelijke, mobiele zuiveringsinstallatie tegen september 2024, lijkt het gerecht een definitieve oplossing te eisen tot een nieuwe RWZI gerealiseerd is. De overheid staat voor de taak om aan deze eisen te voldoen, of geconfronteerd te worden met nog hogere boetes en verdere juridische consequenties.

Deel dit artikel