Aruba

Aruba overlegt over versterking grenstoezicht

Aruba overlegt over versterking grenstoezicht

De Arubaanse regering heeft afgelopen week overlegt met de Kustwacht over het plan van aanpak grenstoezicht, dat onderdeel is van het landenpakket onder COHO. Vier miljoen euro is door Nederland gealloceerd om het grenstoezicht te versterken in de komende zeven jaar.

Eind 2020 zijn Aruba, Curaçao en Sint Maarten individueel met Nederland een politiek akkoord overeengekomen, waarin naast meerjarige financiële steun ook hervormingen worden verlangd (opgenomen in de recent vastgestelde uitvoeringsagenda’s). Een onderdeel hiervan is de maatregel ter versterking van het grenstoezicht. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de lokale en Nederlandse grensdiensten.

Nederland stelt een structureel bedrag oplopend tot 30,5 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning door de Koninklijke Marechaussee, Douane Nederland en de Kustwacht Caribisch Gebied bij de versterking van het grenstoezicht in de Caribische landen van het Koninkrijk.

Met deze middelen zal onder meer de Kustwacht in staat gesteld worden om 24/7 inzetbaar te zijn. Ook stelt Nederland, naast de structurele middelen, incidentele middelen ter beschikking voor investeringen in het materiaal, personeel en de faciliteiten van de grensdiensten.

Het doel van de samenwerking die is vastgelegd in een protocol, is het tegengaan van grensoverschrijdende/transnationaal georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit in het Koninkrijk.

De lokale en Nederlandse grensdiensten zullen gezamenlijk per land een plan van aanpak opstellen. Vervolgens zullen deze plannen van aanpak iedere drie jaar geëvalueerd, vernieuwd en opnieuw vastgesteld worden.

De maatregelen die voortvloeien uit het plan van aanpak zijn van belang voor een goed functionerende rechtsstaat, die randvoorwaardelijk is voor economische ontwikkeling, bijdraagt aan houdbare overheidsfinanciën en toeziet op de rechtmatigheid van bestedingen.


Deel dit artikel