Aruba

‘Wevers mediabeleid: ondemocratisch, hypocriet en onconstitutioneel’

'Wevers mediabeleid: ondemocratisch, hypocriet en onconstitutioneel'

Boven: Ryçond Santos do Nascimento
Onder: Minister Geoffrey Wever

AVP-Statenlid Ryçond Santos do Nascimento hekelt de minister-president van Aruba en de nieuwe minister van Communicatie die volgens hem de pers en het publiek de mond willen snoeren. Aanleiding is een tweetal media-uitingen, waarin politicus Michael Williams reflecteerde op een incident tussen zijn zoon en de zoon van premier Evelyn-Wever Croes.

Dat conflict was eerder geëscaleerd tot fysiek geweld. De zoon van Michael Williams werd toen aangehouden en heeft in voorarrest gezeten. Ook de partner van de dochter van de minister-president zou in verband hiermee in voorarrest hebben gezeten.

De fout in

Afgelopen week ontvingen twee Arubaanse mediabedrijven, namelijk Tera News NV, eigenaar van 24ora.com en J. Habibe Broadcasting VBA, eigenaar van Hit94 een brief van de nieuwe minister van Communicatie, Geoffrey Wever. In deze brieven veroordeelt de minister het feit dat 24ora.com in een interview van en Hit94 in het programma Pueblo Ta Papia een platform hebben gegeven aan de politicus Michael Williams.

Michael Williams gaf in beide uitingen onder andere commentaar op de aanhouding van zijn zoon waarbij hij uitlatingen heeft gedaan die volgens minister Geoffrey Wever als bedreigingen aan het adres van ‘ministers’ moeten worden beschouwd.

Volgens Santos do Nascimento gaat minister Geoffrey Wever de fout in door gekoppeld aan zijn kritiek in een brief aan 24ora te schermen met de invoering van een Mediaverordening en een Mediaraad in 2022. Letterlijk stelt Wever: ‘De Mediaraad zal als taak hebben te bevorderen dat in de media journalistiek op verantwoorde wijze wordt bedreven, namelijk het bevorderen van een journalistieke gedragscode.’

Deze code dient volgens Wever gestoeld te zijn op principes als ‘eerlijke berichtgeving, hoor en wederhoor en het achterwege laten van misleiding en bescherming van de goede naam van personen.’

Geestelijke ontwikkeling

In de brief aan Johnny Habibe van Hit94 gaat de minister van Communicatie volgens het AVP-Statenlid nog een paar stappen verder en geeft hij Johnny, the Anchorman, een schriftelijke waarschuwing zonder wettelijke basis.

Daarbij dreigt de minister met een strafsanctie, te weten de intrekking van Johnny’s vergunning en zendfrequenties, als Johnny nogmaals een platform geeft aan mensen als Williams.

Minister Wever acht de uitzending van Pueblo Ta Papia niet ten goede komen ‘aan de gezonde geestelijke ontwikkeling der bevolking van Aruba’.

Daarom stelt de minister dat er in 2022 een tijdvertragingssysteem zal worden ingevoerd. Dit systeem is bedoeld om voorafgaande censuur mogelijk te maken.

Tot slot geeft de minister in deze brief volgens Statenlid Ryçond Santos do Nascimento nog een aanwijzing zonder wettelijke grondslag waarin Hit 94.1 FM strengere regels zal moeten aannemen en bekendmaken zodat deelnemers weten dat beledigingen, bedreigingen, opruiing en elke handeling die de openbare orde schendt, niet worden geaccepteerd.

Onwelgevallig

Het AVP-Statenlid stelt dat beledigingen en bedreigingen alleen maar strafbaar zijn als het slachtoffer een klacht indient bij de officier van justitie en deze strafbaar acht. De rechter velt daarover dan een oordeel.

Maar de strafbaarheid is enkel van toepassing op de mensen die dergelijke uitlatingen doen en moet het slachtoffer een zekere mate van onwelgevalligheid die die uitingen met zich meebrengen moeten tolereren.

Bovendien moet er volgens Santos do Nascimento een onderscheid te worden gemaakt tussen statements of facts en waardeoordelen en moeten mensen als ministerpresident Wever-Croes, vanwege haar publieke functie, zich meer kritiek laten welgevallen dan een gewone burger.

Volgens het AVP-Statenlid laat minister Geoffrey Wever zich gebruiken als loopjongen van de minister-president om mensen die onwelgevallige uitlatingen doen aan haar adres, de mond te snoeren.

Hypocrisie

Op de tweede plaats geven de brieven volgens het Statenlid blijk van een stuitende hypocrisie van het Kabinet Wever-Croes ll: ‘De (partij van de) ministerpresident maakt zelf gebruik van persoonlijke aanvallen, ordinaire scheldkanonnades en speelt daarbij zelfs – kennelijk uit intellectuele onmacht – de Nazi-kaart.’

Tot slot schort er ook constitutioneel rechtelijk veel aan de inhoud van deze brieven, volgens Santos do Nascimento, die zelf gepromoveerd is op Staatsrecht. ‘Het is jammer dat minister Geoffrey Wever, als (voormalig?) docent Staatsrecht van de Universiteit van Aruba, niet enige zelf-censuur heeft toegepast voordat hij deze brieven de deur uit deed.’

‘Als docent Staatsrecht kent hij de ins-and-outs van de vrijheid van meningsuiting in het algemeen en de persvrijheid in het bijzonder. Hij weet dan ook dat artikel 1.12 van de Staatsregeling van Aruba en de daarbij behorende Officiële toelichting aangeven dat niemand ‘voorafgaand verlof’ nodig heeft om zijn mening te mogen uiten en dat dit temeer geldt voor onze pers.’

Daarnaast stelt het tweede lid van artikel 1.12 Staatsregeling volgens het AVP-Statenlid uitdrukkelijk dat er ‘geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending is en inhoudelijke censuur dus ook niet mag plaatsvinden.’

Censuur vooraf is volgens hem absoluut verboden in het Arubaanse Staatsrecht. ‘De instelling van een mediaraad zoals minister Geoffrey Wever voor ogen heeft en de invoering van een zogenaamd ’tijdvertragingssysteem’ zijn evident in strijd met onze constitutie!’, besluit Statenlid Santos do Nascimento


Deel dit artikel